ספר במדבר כ"ד 17-19

1. רקע לנבואות בלעם וסקירה של שלושת הנבואות הראשונות.

– הקשר להבטחות ברית אברהם

– אישרור הבטחת אלוהים לעמו שייכנסו ויירשו את ארץ כנען

 1. הסבר פסוקים 14-16:
 2. 14. "ועתה הנני הולך לעמי, לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. 15. וישא משלו ויאמר: נאום בלעם בנו בעור ונאום הגבר שתום העין. 16 נאום שומע אמרי-אל ויודע דעת עליון מחזה שדי יחזה נופל וגלוי עיניים."

משמעות הביטוי "אחרית הימים":

א. המונח "אחרית הימים" מופיע בפעם הראשונה בספר בראשית מ"ט בברכת יעקב לבניו. שם, המונח מתייחס לאירועים שעתידים להתרחש בחיי צאצאיי בניו של יעקב. ראה לדוגמא את הברכה לבן יהודה. כל הברכות לכל אחד מהבנים לא התרחשו במלואן במהלך חייהם אלא לאורך השנים. כל הפרשנים מסכימים שהמונח מתייחס לימות המשיח.

ב. המונח חוזר בספר דברים ל"א 21: "…כי ידעתי אחרי מותי כי השחת תשחיתון וסרתם מן הדרך אשר ציוויתי אתכם, וקראת אתכם הרעה באחרית הימים כי תעשו את הרע בעיני יהוה להכעיסו במעשה ידיכם."

גם במקרה זה, פירוט האירועים שיתרחשו בקרב בני ישראל מתוארים בשירת האזינו בפרק ל"ב 1-43.

הפרק מחולק לשלושה חלקים עיקריים:

 1. צדקתו וחסדו של אלוהים כלפי עמו
 2. מעשי עם ישראל בעבר
 3. מעשי עם ישראל בהווה
 4. הצלת וישועת עם ישראל בעתיד.

שירת האזינו מסתיימת בישועת עם ישראל והגויים אשר ביחד מרננים ומהללים את גואלם. שאול השליח באיגרת אל הרומים ט"ו 10-11 מצטט את דברים ל"ב 43 ומציין שהאירוע התגשם אז, כאשר גויים ויהודים ביחד הללו את שם ישוע המשיח.

ג. בספר אל העברים א 1-3 נכתב שתקופת אחרית הימים החלה בהופעתו הראשונה של המשיח ישוע. "דיבר אלינו באחרית הימים האלה ביד הבן אשר שם ליורש כל ובידו גם עשה שמים וארץ…"

מכאן, המונח "אחרית הימים" מתייחס לתקופה שלאחר הופעתו הראשונה של המשיח ישוע. לפי ההקשר ניתן לקבוע אם מדובר בעת הופעתו הראשונה או השניה של המשיח ישוע.

ד. כל שלושת הנבואות הקודמות של בלעם נחשבות לנבואות משיחיות שעתידות להתגשם באחרית הימים, בתקופת מלכות המשיח בעולם. לפיכך, גם הנבואה הרביעית מתייחסת לתקופה הקשורה למשיח ישראל באחרית הימים.

3. הסבר הנבואה פרופר: פסוקים 17-19:

17 "אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת. 18 והיה אדום ירשה והיה ירשה שעיר אויביו, וישראל עושה חיל. 19 וירד מיעקב, והאביד שריד מעיר."

חשוב לציין שנבואות בלעם נאמרו כשירה. מבנה הפסוק בנוי בדרך ספרותית של שירה.

להלן פסוק 17:

אראנו ולא עתה

אשורנו ולא קרוב

אם כן, עוד לפני שאנו מפרטים את תוכן הנבואה עצמה, אנו יכולים לקבוע שבלעם מציין שהנבואה עתידה להתרחש בזמן עתיד.

לא עתה ולא קרוב.

בעתיד יתרחש דבר מסוים. ומה יתרחש בעתיד? הנבואה מפרטת זאת בהמשך פסוק 17: "…דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל."

גם חלק זה בנוי באופן ספרותי מקבילי.

דרך  כוכב   מיעקב

וקם שבט  מישראל

הסגנון הספרותי מחבר בין כוכב מיעקב לבין שבט מישראל.

ז"א, בלעם מנבא שיקום שבט מישראל – כוכב מיעקב, באחרית הימים – שעתיד למחוץ את קצות מואב וקרקר (יהרוס, יפרק) כל בני שת.

הקטע בכתובים המחבר את הפרטים הללו נמצא בבראשית מט 8-12 בברכת יעקב לבנו יהודה.

יעקב מנבא נבואה משיחית אודות צאצא משבט יהודה. אותה נבואה מיוחסת למשיח ישוע על ידי כל הפרשנים המשיחיים.

בנוגע לכוכב.

בבשורת מתי פרק ב' מסופר על קבוצה של חכמים מהמזרח אשר עלו ליהודה בעקבות כוכבו של המשיח, המלך.

המלך המשיח עליו הם דיברו ואליו התכוונו הינו המשיח ישוע בכבודו ובעצמו.

הכוכב אכן היה כוכב, ואותם חכמים ידעו את הנבואות אודות המשיח ויכלו לקשור בין ספר דניאל ט, בראשית מ"ט ובמדבר כ"ד.

לא מן הנמנע שאותו כוכב היה מיוחד, ובאמת היווה ציון דרך ומדריך של אותם יראי אלוהים אל בית לחם אפרתה.

לא רק הם הבינו את הנבואות אודות המשיח ואת מועד הופעתו. גם חנה ושמעון חיכו במקדש וידעו לזהות את המשיח ישוע עוד בהיותו תינוק (לוקס ב' 22-38).

בלעם ממשיך לתאר את מעשיו של אותו כוכב מיעקב…

"…ומחץ את פאתי מואב וקרקר כל בני-שת."

 • הפסוק בנבואות בלעם המשתמש באותה מילה "מחץ" הינו כ"ד 8.

אותה אישיות עליה מדובר בפסוק 8 היא אותה אחת מפסוק 9. ובפסוק 9 בלעם חוזר על דברי יעקב לבנו יהודה בבראשית מ"ט 9.

מכאן, מכיוון שבפרק כ"ד 8-9 האישיות עליה מדובר היא מלך ישראל המשיח ישוע, ובלעם משתמש באותן המילים לתאר את אותה אישיות בפרק כ"ד 17, אם כן, ניתן לקבוע בוודאות שהאישיות שתגשים את הנאמר בפרק כ"ד 17-19 הינו המשיח ישוע ולא אחר.

ב. המילה "מחץ" בהקשר דומה מופיעה פעמיים גם במזמור ק"י 5-6. שם המילה מתייחסת לפועלו של המלך והכהן שעתיד למחוץ את ראשו של השטן, מקור הרשע והרישעה.

אותו מלך וכוהן אינו אלא המשיח ישוע. ראה גם אל העברים 5-7.

ואומנם, המשיח ישוע עתיד למחוץ את כל אויבי ישראל באחרית הימים ויותר מכך, הוא עתיד לרוצץ את ראש הנחש, הלא הוא השטן בכבודו ובעצמו, ראש אוייבי ישראל וילדי אלוהים.

בלעם ממשיך לתאר את פועלו של המשיח בפסוק 19: "וירד מיעקב והאביד שריד מעיר."

משמע, מיעקב יבוא שליט שיהרוס את כל שרידי העיר…

פרשנים רבניים טוענים שנבואה זו התגשמה על ידי דוד המלך עת נלחם נגד מואב וניצח אותם.

 • דוד המלך לא מחץ את כל בני מואב.
 • בפרק כ"ד 7 והלאה, דוד המלך לא השמיד את גוג…ולאחר שניצח את אוייביו המקומיים, מלכותו לא נישאה לעולם.
 • מעולם לא הוטל על דוד המלך למחוץ את ראש השטן.

מכיוון שכל נבואות בלעם מתמקדות במלך המיוחד אשר יסיר את כל אויבי ישראל באחרית הימים, ז"א לאחר הופעתו של המשיח ישוע, יוצא שלא מדובר בדוד המלך עצמו אלא במשיח ישוע.

לסיכום:

 • כל ארבעת נבואות בלעם שאמר על עם ישראל מתייחסות לאירועים באחרית הימים. בכל נבואה בה בלעם ציין אישיות שעתידה להסיר את אויבי ישראל, ההתייחסות היא למשיח ישוע.

מה איתך? האם אתה נחשב לאויב אלוהים או לבנו?

 • מילות מפתח החוזרות לאורך פרשת בלק הן אותן המילים מברית אלוהים עם אברהם. מברכיך אברך, מקלליך אאור, וזרעך יהיה רב ככוכבי השמים וכעפר הארץ. משמע, אלוהים מגן על ישראל מפני כל החפצים להרע לעם הבחירה כי מעם זה יבוא המשיח גואל העולם, והבטחתו לאברהם שעמו ינחל את ארץ ההבטחה שרירה וקיימת.

מכאן, כמו שאלוהים נאמן להביא את עמו לארץ ההבטחה, ישראל, הוא גם נאמן להביא את ילדיו הנושעים לנחלתם הנצחית. אלוהים תמיד נאמן לקיים הבטחותיו ליראיו. לאור הנלמד, יש לנו הביטחון שכל ההבטחות של אלוהים לנושעים בשם ישוע, יתגשמו!

 • בלעם היה מכשף רב עוצמה. והנה כל כוחו השטני לא עמד לו מול בחירי אלוהים.

מכאן, הדרך לעמוד מול התקפותיו של השטן נגדנו היא רק על ידי כיסוי רוחני – משמע, ישועה!.

האם אתה לובש את מגן אלוהים?