המלאכים הם יצורים שנבראו על ידי אלוהים כחלק ממרכיבי הבריאה המתוארים בספר בראשית בפרקים א-ב.

המלאכים נבראו ביום הרביעי של הבריאה, יחד עם כל שאר גרמי השמים.

"צבא השמיים" הינו שם הכולל את הכוכבים והמלאכים (ראה נחמיה ט 6, דברים יז 3, מל"א כב 19).

המלאכים היו עדים לשאר פעולות הבריאה של אלוהים ביום החמישי והשישי. בספר איוב לח 7 נאמר שהם הריעו לאלוהים כשהיו עדים לנפלאות הבריאה.

כל המלאכים כמו כל שאר פריטי הבריאה נבראו כשהם טהורים ונקיים מכל חטא. מסיבה זו סיים אלוהים כל יום בבריאה במילים: וירא אלוהים כי טוב.

המלאכים נבראו כדי לשרת את אלוהים בתחומים שונים. מכיוון שתפקידם העיקרי הינו תפקיד של שליחות, הפכה המילה מלאך למילה נרדפת לשליח.

דירוג המלאכים:

כתבי הקודש מציינים דירוג במלאכות.

שרפים: (ישעיה ו 6)

כרובים: (יחזקאל י 20, כח 14, תהילים יח 11, צט 1)

תפקיד המלאכים:

  1. להלל את אלוהים (ישעיה ו 2-3, התגלות ה 12-14, ז 11-12)
  2. ללחום את מלחמותיו של אלוהים (מתי כו 53, התגלות ד, ח, ט, יב 7-8, יט 14)
  3. לשרת את אלוהים בשליחויות (בראשית יח 1-3, שניים מתוך השלוש הם מלאכים. יט 1, מתי א 20, כח 5, לוקס א 26)
  4. לפעול למען שליטי מדינות ועמים כדי לוודא שרצון אלוהים יוצא לפועל (דניאל י 13)
  5. לעמוד לצד בחירי אלוהים כדי להגן עליהם (תהילים צא 11, דניאל יב 1, מתי יח 10)
  6. נושאים את נפשות הנושעים ומביאים אותם לחיק אלוהים (לוקס טז 22)

ישנם גם מלאכים רעים.

המלאכים הרעים הם אלו אשר בחרו להצטרף לשטן כאשר הוא חטא נגד אלוהים וגורש מאלוהים. באותו אירוע נטשו שליש ממלאכי אלוהים את מעמדם הקדוש והצטרפו לשטן ומשתתפים בתככיו (בראשית ו 1-4, התגלות יב 4, מתי כה 41).

בשירותו הם מנסים לפגוע בעדותם ושירותם של ילדי אלוהים ולהפר את תוכניתו של אלוהים להושיע את בני האדם והעולם מקללת החטא (אל הרומים ח 31-39, אל האפסים ו 10-18).

המלאכים בשירות השטן אשר פוגעים בבני אדם ואף כובשים את גופם, נקראים שדים (מתי ח 28-33, ט 34, י 8, מרקוס א 32).

ניתן להתגבר על שדים אלו ולגרשם מגוף אדם אחוז שד בתפילה בשם האדון ישוע המשיח (מרקוס טז 17, לוקס י 17).

כל המלאכים בשירות השטן מאמינים שאלוהים קיים, אך אינם נכנעים לו באמונה ואהבה אלא מתעקשים להפר את תוכניתו של אלוהים (יעקב ב 19).

כל המלאכים הרעים יחד עם השטן העומד בראשם עתידים להישפט על ידי אלוהים ולהיזרק לבסוף לאגם האש לנצח נצחים (התגלות כ 7-10, פטר"א ג 19, יהודה 6-7).